CAM RANH

CAM RANH

NPP: Nguyễn Kim ngân
Địa Chỉ: cam phú _ Cam ranh_Khánh Hòa
SĐT: 0393.915.871
Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011137628565