SÌN HỒ

SÌN HỒ

NPP: Bùi Thị Kim Tuyến
Địa Chỉ: Phiêng Chá - xa Nậm Tăm - Huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu
SĐT: 0943709222
Link facebook: https://www.facebook.com/tuyen.buithi.39/